8 maja 2019 r. odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia „Naszym Dzieciom”.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wybór komisji skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór przewodniczącego obrad.
6. Wybór sekretarza.
7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
8. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za 2018 r. 
9. Informacja o darczyńcach Stowarzyszenia w roku 2018.
10. Sprawozdanie finansowe za 2018 r.
11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
12. Udzielenie absolutorium dla Zarządu za rok 2018.
13. Udzielenie absolutorium dla Komisji Rewizyjnej za rok 2018.
14. Uzupełniające wybory do zarządu Stowarzyszenia.
15. Zamierzenia – omówienie planu działania na 2019 r. 
16. Zatwierdzenie planu działania. 
17. Przyjęcie uchwał i wniosków. 
18. Zakończenie obrad.

Przewodniczącym obrad została p. Wioletta Bartyzel, sekretarzem p. Bożena Rudniak.
Zarząd i Komisja Rewizyjna otrzymały absolutorium za rok 2018.
W uzupełniających wyborach do zarządu został wybrany p. Damian Kowalczyk.