STATUT STOWARZYSZENIA

Tekst jednolity zatwierdzony uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia nr 2/W/2016, w dniu 28 kwietnia 2016 r.

ROZDZIAŁ I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Nazwa Stowarzyszenia brzmi: Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych – „Naszym Dzieciom”, zwane dalej Stowarzyszeniem.

§ 2
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Brzeziny.

§ 3
Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 4
Stowarzyszenie zrzesza członków, którzy przyjmują postawę prawości w postępowaniu i działalność w Stowarzyszeniu opierają na pracy społecznej.

ROZDZIAŁ II.

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 5

 1. Celami Stowarzyszenia są:
 1. Pomoc osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom.
 2. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, głównie dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie rehabilitacji.
 3. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom z dzieckiem niepełnosprawnym.
 4. Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.
 5. Działalność charytatywna.
 6. Ochrona i promocja zdrowia.
 7. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie.
 8. Turystyka, krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych.
 9. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu osób niepełnosprawnych
 10. Upowszechnianie kultury, sztuki i tradycji narodowych.
 11. Działania na rzecz ekologii i ochrony przyrody.
 12. Promocja i organizacja wolontariatu.
 13. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
 1. Organizowanie działalności i finansowanie placówek zapewniających rehabilitację medyczną, społeczną i zawodową dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych. Zapewniających fizjoterapię, opiekę dzienną, terapię psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną oraz inne działania wspierające rozwój osób niepełnosprawnych.
 2. Budowę, rozbudowę i wyposażenie ośrodków rehabilitacji i innych obiektów służących edukacji, integracji oraz usamodzielnieniu osób niepełnosprawnych
 3. Zakup specjalistycznych sprzętów rehabilitacyjnych i edukacyjnych.
 4. Finansowanie leczenia, zakupu leków, środków pielęgnacyjnych oraz wszelkich wydatków związanych z ratowaniem życia i zdrowia osób niepełnosprawnych.
 5. Organizowanie pomocy społecznej poprzez przekazywanie środków przeznaczonych na zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób niepełnosprawnych i ich rodzin, umożliwiania im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.
 6. Organizowanie i finansowanie turnusów rehabilitacyjnych i zajęć rehabilitacyjnych.
 7. Organizowanie i finansowanie spotkań, wyjazdów, wycieczek dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
 8. Wsparcie finansowe i rzeczowe osób fizycznych.
 9. Prowadzenie działalności informacyjnej i poradnictwa w zakresie praw osób niepełnosprawnych.
 10. Organizowanie i finansowanie zawodów, imprez kulturalnych, konkursów i festynów.
 11. Organizowanie zbiórek pieniężnych, kwest.
 12. Organizowanie szkoleń i akcji wspierających wolontariat
 13. Współpracę z organami administracji samorządowej i państwowej, z podmiotami prowadzącymi zbieżną działalność oraz innymi organizacjami pozarządowymi.

§ 5 a

 1. Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową jako nieodpłatną działalność pożytku publicznego lub odpłatną działalność pożytku publicznego. Przychód z działalności odpłatnej służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.
 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. Dochód z działalności gospodarczej musi być przeznaczony na działalność pożytku publicznego.
 3. Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego:
 1. nieodpłatną w zakresie (wg Polskiej Klasyfikacji Działalności – PKD):
 1. pomoc osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom (Działalność organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana, 94.99.Z),
 2. prowadzenie rehabilitacji medycznej – fizjoterapii, fizykoterapii, hydroterapii, masaży, terapii ruchowej (Działalność fizjoterapeutyczna, 86.90.A),
 3. prowadzenie terapii logopedycznej osób niepełnosprawnych (Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana, 86.90.E),
 4. prowadzenie terapii psychologicznej i pedagogicznej osób niepełnosprawnych. (Działalność wspomagająca edukację, 85.60.Z),
 5. pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom z dzieckiem niepełnosprawnym (Pozostała pomoc społeczna, bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana, 88.99.Z),
 6. organizowanie imprez kulturalnych, konkursów, festynów (Działalność organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana, 94.99.Z),
 7. organizowanie zbiórek pieniężnych, kwest, pozyskiwanie sponsorów (Pozostała pomoc społeczna, bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana, 88.99.Z),
 8. prowadzenie placówek zapewniających rehabilitację społeczną i zawodową oraz opiekę dorosłych osób niepełnosprawnych (Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych, 88.10.Z),
 9. prowadzenie placówek zapewniających opiekę nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną (Opieka dzienna nad dziećmi, 88.91.Z),
 10. promocja i ochrona zdrowia (Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana, 86.90.E),
 11. organizowanie szkoleń i akcji wspomagających wolontariat (Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, 85.59.B),
 12. prowadzenie działalności informacyjnej i poradnictwa w zakresie praw osób niepełnosprawnych (Działalność wspomagająca edukację, 85.60.Z),
 13. organizowanie spotkań wyjazdów, wycieczek i turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin (Działalność organizatorów turystyki, 79.12.Z),
 14. organizowanie zawodów sportowych, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu osób niepełnosprawnych (Pozostała działalność związana ze sportem, 93.11.Z),
 15. działania na rzecz ekologii i ochrony przyrody (Działalność organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana, 94.99.Z),
 16. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (Działalność organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana, 94.99.Z).
 1. odpłatną w zakresie (wg Polskiej Klasyfikacji Działalności – PKD):
 1. Prowadzenie rehabilitacji medycznej – fizjoterapii, fizykoterapii, hydroterapii, masaży, terapii ruchowej (Działalność fizjoterapeutyczna, 86.90.A).
 2. Prowadzenie terapii logopedycznej osób niepełnosprawnych (Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana, 86.90.E).
 3. Prowadzenie terapii psychologicznej i pedagogicznej osób niepełnosprawnych. (Działalność wspomagająca edukację, 85.60.Z).
 4. Organizowanie spotkań wyjazdów, wycieczek i turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin (Działalność organizatorów turystyki, 79.12.Z).
 5. Organizowanie imprez kulturalnych, konkursów, festynów ( Działalność organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana, 94.99.Z).
 1. Stowarzyszenie nie może prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.

ROZDZIAŁ III.

CZŁONKOWIE – ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 6
Członkiem Stowarzyszenia może zostać każdy, kto ukończył 16 lat, niezależnie od obywatelstwa i miejsca zamieszkania, uznający cele statutowe Stowarzyszenia i zarekomendowany przez co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia.

§ 7

 1. Decyzję o przyjęciu do Stowarzyszenia podejmuje Zarząd, nie wcześniej niż po upływie jednego miesiąca i nie później niż po upływie sześciu miesięcy od dnia złożenia przez kandydata deklaracji na piśmie.
 2. Od odmowy przyjęcia w poczet członków zainteresowanemu przysługuje prawo do odwołania się do Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna.

§ 8
Założyciel staje się członkiem Stowarzyszenia w dniu jego zarejestrowania.

§ 9
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych,
 2. członków honorowych,
 3. członków wspierających.

§ 10
Członek zwyczajny ma prawo:

 1. wybierać innych i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
 2. uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia i wpływać na jego program przez zgłaszanie wniosków i postulatów,
 3. udzielać rekomendacji nowo wstępującym członkom,
 4. korzystać z pomocy i poparcia Stowarzyszenia,
 5. posiadać legitymację Stowarzyszenia.

§ 11
Członkowie Stowarzyszenia są zobowiązani:

 1. przestrzegać postanowień Statutu, uchwał i regulaminów Stowarzyszenia,
 2. brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia,
 3. płacić systematycznie składki członkowskie (w przypadku ich ustalenia),
 4. godnie reprezentować Stowarzyszenie na zewnątrz.

§ 12
Członkostwo ustaje przez wystąpienie, wykreślenie lub wykluczenie.

§ 13
Wystąpienie ze Stowarzyszenia następuje z dniem złożenia Zarządowi przez członka pisemnego oświadczenia w w/w przedmiocie

§ 14
Podstawą wykreślenia członka jest jego śmierć lub trwałe, tzn. przez okres 1 rok niewykonywanie przez niego obowiązków statutowych.

§ 15
Podstawą wykluczenia członka jest:

 1. działanie na szkodę Stowarzyszenia,
 2. zachowanie niegodne członka Stowarzyszenia.

§ 16
Uchwałę o wykreśleniu lub wykluczeniu członka Stowarzyszenia podejmuje Zarząd. Od uchwały takiej przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia uchwały.

§ 17
Walne Zgromadzenie obowiązane jest rozpatrzyć odwołanie na najbliższym zebraniu, o którym zawiadamia się osobę zainteresowaną, w celu umożliwienia jej popierania odwołania, listem poleconym co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania. Zawiadomienie wysłane na ostatni adres zgłoszony przez członka do ewidencji Stowarzyszenia uważa się za doręczone.

§ 18

 1. Członkiem wspierającym może być osoba zarówno fizyczna jak i prawna, deklarująca chęć udzielenia wsparcia lub pomocy finansowej, merytorycznej oraz rzeczowej dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 2. Członkiem wspierającym można stać się poprzez złożenie pisemnej deklaracji oraz po otrzymaniu pozytywnej opinii zarządu.
 3. Członek wspierający posiada prawa i obowiązki członka zwyczajnego.

§ 19

 1. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna bez względu na jej miejsce zamieszkania w kraju lub za granicą, której godność tę nada Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia. Członek honorowy posiada te same prawa co członek zwyczajny.
 2. Członek honorowy bierze udział w pracach Stowarzyszenia na zasadach dobrowolności i jest zwolniony od obowiązku płacenia składek.
 3. Członkostwo honorowe ustaje na skutek:
 1. dobrowolnej rezygnacji;
 2. pozbawienia tej godności przez walne zgromadzenie;
 3. śmierci członka.

§ 20
Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ IV.

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 21
Władzami Stowarzyszenia są:

 1. walne Zgromadzenie,
 2. zarząd,
 3. komisja Rewizyjna.

§ 22

 1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Do zakresu działania Walnego Zgromadzenia należy:
 1. ustalanie kierunków działania Stowarzyszenia,
 2. podejmowanie uchwał w sprawie realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia,
 3. wybór członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
 4. odwołanie członków władz Stowarzyszenia,
 5. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 6. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
 7. zatwierdzenie sprawozdań finansowych i udzielanie absolutorium Zarządowi,
 8. uchwalanie zmian Statutu Stowarzyszenia,
 9. nadawanie honorowego członkostwa,
 10. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
 11. podejmowanie uchwał o nabywaniu i zbywaniu nieruchomości.
 1. Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez zarząd raz do roku nie później niż do 30 kwietnia każdego roku kalendarzowego. Zwołując Walne Zgromadzenie Zarząd ustala dla jego odbycia dwa terminy, przy czym Walne Zgromadzenie w drugim terminie odbywa się wyłącznie w przypadku, gdy w pierwszym terminie obecna jest mniej niż połowa członków Stowarzyszenia.
 2. Na żądanie 1/3 członków Stowarzyszenia albo na wniosek Komisji Rewizyjnej Zarząd zobowiązany jest zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie 6 tygodni. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być także zwołane przez Zarząd z własnej inicjatywy.
 3. O miejscu, terminie i planowanym porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd zawiadamia wszystkich członków Stowarzyszenia na co najmniej 14 dni przed terminem zgromadzenia listami poleconymi lub posłańcem za potwierdzeniem odbioru.
 4. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały, zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej 50 % członków. W drugim terminie Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów bez względu na liczbę członków obecnych na zgromadzeniu.
 5. Walne Zgromadzenie może w drodze uchwały zdecydować o głosowaniu tajnym.
 6. W przypadku przekroczenia liczby 200 członków Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia zostaje zastąpione Walnym Zgromadzeniem Delegatów.

§ 23

 1. Zarząd składa się z 3-5 osób.
 2. Zarząd wybierany jest na okres 4 lat w głosowaniu jawnym. Na żądanie co najmniej jednego członka Stowarzyszenia przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie tajne.
 3. Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, sekretarza i skarbnika.
 4. Na wakujące miejsca w czasie trwania kadencji wstępują członkowie, którzy w trakcie wyboru Zarządu na Walnym Zgromadzeniu, uzyskali kolejno największą liczbę głosów.
 5. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
 1. prowadzenie bieżącej działalności Stowarzyszenia,
 2. nadzór nad działalnością placówek prowadzonych przez Stowarzyszenie, powoływanie i odwoływanie kierowników placówek.
 3. uchwalanie programów działania w oparciu o kierunkowe ustalenie Walnego Zgromadzenia,
 4. uchwalanie rocznego planu finansowego,
 5. uchwalanie sprawozdań z działalności,
 6. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 7. przyjmowanie nowych członków do Stowarzyszenia
 8. podejmowanie uchwał o wykreśleniu i wykluczeniu członków,
 9. współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, agencjami rządowymi i z innymi organizacjami,
 10. podejmowanie uchwał o płaceniu składek i ich wysokości,
 11. kierowanie nieodpłatną i odpłatną działalnością pożytku publicznego i działalnością gospodarczą Stowarzyszenia.
 1. Dla realizacji swoich zadań Zarząd może zatrudnić etatowych pracowników i powołać biuro.
 2. Zarząd działa na podstawie ustalonego przez siebie regulaminu.
 3. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jego składu. W przypadku równej części głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.
 4. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 24

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków i jest wybierana przez Walne Zgromadzenie na okres 4 lat.
 2. Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego.
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 1. w szczególności kontrola pracy Zarządu,
 2. składanie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu,
 3. kontrola gospodarki finansowej,
 4. kontrola wykonania uchwał Walnego Zgromadzenia.
 1. Na miejsca wakujące w czasie trwania kadencji do Komisji Rewizyjnej wstępują członkowie, którzy w trakcie wyboru Komisji Rewizyjnej na Walnym Zgromadzeniu uzyskali kolejno największą liczbę głosów.
 2. Komisja podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Komisji. W przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

ROZDZIAŁ V.

MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

§ 25

 1. Stowarzyszenie może posiadać, zbywać i nabywać mienie ruchome i nieruchome oraz prawa rzeczowe, otwierać konta bankowe.
 2. Fundusze Stowarzyszenia pochodzą ze składek członkowskich i innych dobrowolnych świadczeń członkowskich, darowizn, spadków i zapisów, dochodów z odpłatnej działalności pożytku publicznego, dochodów z działalności gospodarczej, dochodów z majątku Stowarzyszenia i inwestycji kapitałowych, sponsoringu, odpisów z 1% podatku, zbiórek publicznych i kampanii, nawiązek sądowych oraz dotacji z środków publicznych i prywatnych.
 3. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia są upoważnieni dwaj członkowie zarządu działający łącznie lub jeden członek Zarządu i osoba upoważniona przez Zarząd.

§ 26

 1. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
 2. Zabrania się przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Zabrania się wykorzystywania majątku stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że wynika to bezpośrednio z realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 4. Zabrania się zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie na zasadach innych, niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych, niż rynkowe.

ROZDZIAŁ VI.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 27

 1. Uchwały w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy delegatów, a w drugim terminie Walnego Zgromadzenia bez względu na liczbę obecnych.
 3. W przypadku likwidacji Stowarzyszenia jego majątek musi być przekazany innemu podmiotowi, którego działalność jest zbieżna z celami działalności Stowarzyszenia. Wyboru podmiotu, któremu zostanie przekazany majątek Stowarzyszenia dokonuje Walne Zgromadzenie w uchwale o jego likwidacji.
Skip to content