Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Naszym Dzieciom” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

Daty publikacji i aktualizacji:
Data publikacji strony internetowej: 2019-04-23
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-05

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
* część plików nie jest dostępna cyfrowo,
Wyłączenia:
* mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Podmiot nie wykorzystuje aplikacji mobilnych.

Skróty klawiaturowe
Strona internetowa nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Wioletta Bartyzel, e-mail: naszym_dzieciom@o2.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 695-585-367. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Kontakt: Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Naszym Dzieciom”
ul. Piłsudskiego 14
95-060 Brzeziny

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://bip.brpo.gov.pl/pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

1. Siedziba Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Naszym Dzieciom” znajduje się przy ul. Piłsudskiego 14, 95-060 Brzeziny, gdzie mieści się Ośrodek Rehabilitacji „Słoneczko”.
2. Budynek ten jest dostosowany do osób z niepełnosprawnościami, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich. Jest on dostępny dla niepełnosprawnych w godzinach pracy Ośrodka, czyli od poniedziałku do czwartku, w godz. od 13:00 do 18:00.
3. Budynek jest parterowy, nie ma tu schodów ani progów, drzwi mają wymiar powyżej 90 cm szerokości. Toaleta przystosowana jest dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich.
4. Przed wejściem do budynku znajduje się bezpłatny parking samochodowy z przeznaczeniem dla osób z niepełnosprawnością.
5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach w przedmiotowym zakresie nie występują żadne ograniczenia.
6. Na drzwiach wewnętrznych znajdują się oznakowania sal w języku polskim, Braille’a dla osób niewidomych, jak i piktogramy.
7. Podmiot zapewnia dostęp alternatywny w postaci wsparcia osób – dwóch opiekunów osób niepełnosprawnych i wolontariuszy, którzy w razie potrzeby pomagają w poruszaniu się, jedzeniu, czy komunikacji.

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Wygląd strony
Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

  • Zmiana wielkości czcionki,
  • Skala szarości,
  • Zmiana kontrastu.
Skip to content