STOWARZYSZENIE RODZICÓW I OPIEKUNÓW DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH ``NASZYM DZIECIOM``

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), dalej jako „RODO”, informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Naszym Dzieciom” z siedzibą w Brzezinach przy ul. Piłsudskiego 14.

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pan Krzysztof Stachowski (Kancelaria Prawno-Podatkowa BUCHALTER; 95-060 Brzeziny, ul. Okrzei 7); e-mail: ido@kancelariabuchalter.com.pl

Realizując nasze działania statutowe zbieramy i przetwarzamy dane osobowe naszych podopiecznych, darczyńców, partnerów, sponsorów, pracowników, współpracowników, wolontariuszy w celu skutecznej realizacji naszej misji.

Chcemy zapoznać Państwa z przepisami, które aktualnie obowiązują, tak aby dać Państwu pełną wiedzę i poczucie bezpieczeństwa we współpracy z naszym Stowarzyszeniem.

Czym są dane osobowe?

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Takimi danymi są np.: dane biometryczne – wizerunek, imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres email, identyfikator internetowy stan zdrowia, stan cywilny, sytuacja ekonomiczna, sytuacja prawna.

Podstawa i cel przetwarzania danych osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. RODO przewiduje kilka rodzajów takich podstaw prawnych, w wypadkach realizowania celów statutowych naszego Stowarzyszenia występują cztery z nich:

 1. Niezbędność przetwarzania danych osobowych w celu zawarcia lub wykonania umowy, której są Państwo stroną. Umowy w naszym rozumieniu to regulaminy i umowy z darczyńcami, partnerami, sponsorami, pracownikami, współpracownikami, wolontariuszami. Bez tej możliwości nie bylibyśmy w stanie zapewnić możliwości działania naszego Stowarzyszenia, a Państwo nie mogliby korzystać z naszej pomocy.
 2. Niezbędność przetwarzania danych osobowych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Ta podstawa dotyczy wypadków, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na nasze usprawiedliwione potrzeby, co obejmuje realizację celów statutowych Stowarzyszenia, takich jak np. pozyskiwanie funduszy na naszą działalność, czy przeprowadzenia procesów rekrutacyjnych współpracowników i przyjmowania beneficjentów.
 3. Państwa dobrowolna zgoda. W naszym wypadku oznacza również zgodę na udzielenie pomocy w zakresie ochrony zdrowia, rehabilitacji oraz wszelkiego rodzaju innego wsparcia przez naszych fizjoterapeutów, psychoterapeuty, logopedy i innych pracowników. Państwa pozostałe uprawnienia wynikające z udzielenia zgody są opisane poniżej.
 4. Prawne zobowiązania. Jeśli chodzi o naszą organizację, jest to, np. przekazywanie materiałów do uprawnionego organu, jakimi są: Sąd, ZUS, Urząd Skarbowy, czy sprawozdania z działalności naszego Stowarzyszenia.

Zasady przetwarzania danych osobowych.

Państwa dane osobowe w naszym Stowarzyszenie przetwarzane będą wyłącznie w wypadku posiadania przez nas jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej. Państwa dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy prawnej, czyli w wypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony ograniczających tę zgodę. Jeśli dane osobowe będą niezbędne do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w wypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnia. Po upływie tego czasu lub cofnięciu Państwa zgody dane podlegają usunięciu z baz elektronicznych administratora lub zniszczeniu jeśli są w formie papierowej. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, poza sklasyfikowaniem w formie elektronicznej bazy danych.

Czy udostępniamy komuś Państwa dane?

W celu zapewnienia naszemu Stowarzyszeniu skutecznego i racjonalnego wsparcia w ramach realizowanych projektów wymagane jest od organizacji pozarządowej gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych beneficjentów ostatecznych (np. imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, stopień i rodzaj niepełnosprawności, itp.).
Zgromadzone przez organizację pozarządową w ramach realizacji projektów dane osobowe przekazywane są do innych organizacji wspierających bądź finansujących dany projekt, które korzystają z tych danych (przetwarzają) przede wszystkim w celu monitorowania i kontroli prawidłowości realizacji projektu przez nasze Stowarzyszenie, jak również do celów ewaluacyjnych. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane jedynie w niezbędnym zakresie innym podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnionym pracownikom/współpracownikom Stowarzyszenia, dostawcom usług technicznych i organizacyjnych oraz podmiotom, którym administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych – z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych. W każdym wypadku przekazanie danych nie zwalnia nas z odpowiedzialności za ich przetwarzanie.

Prawa osoby, której dane dotyczą lub jej opiekuna prawnego.

Zgodnie z RODO przysługują Państwu określone uprawnienia wobec Państwa danych osobowych i ich przetwarzania przez nas.
Jeśli udzieliliście Państwo zgody na przetwarzanie danych możecie ją w każdej chwili wycofać.

Macie Państwo również prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania swoich danych osobowych,
 • usunięcia swoich danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • przenoszenia swoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – RODO.

Powyższe uprawnienia przysługują Państwu również w wypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.

Jeśli macie Państwo pytania?

Możecie Państwo zadać pytanie lub zgłosić uwagi, dotyczące przetwarzania danych osobowych i Państwa uprawnień, na adres e-mail: naszym_dzieciom@o2.pl

Skip to content